,

سوال امتحانی ریاضی - دوشنبه 16 مردادماه 96

سوال امتحانی درس ریاضی - دوشنبه 16 مردادماه 96 (برگزار شده در کلاس شهید قربانی) دبیر : جناب آقای حاتمی